Catapultam habeo!

Sztuczki wydawnicze (Paweł Paliński, Polaroidy z Zagłady, Powergraph 2014)

Sztuczki wydawnicze

Paweł Paliński, Polaroidy z Zagłady, Powergraph 2014

C z a s e m  t r a f i a m i  s i ę  k s i ą ż k a ,  k t ó r a  u d a j e   p o w i e ś ć .  Z a z w y c z a j   c z y t a m  j ą   u w a ż n i e ,  p  o  c z y m   w y s ta  w i a m  s t o s o w n ą  o c e n ę ,   o b n i ż o n ą   o  d w a   p u n k t y ,   za   be z c z e l n e   o s z u s t w o .  Cz a s e m   t a k a   p o z y c j a  i w c i ą ż   b r on i   s i ę ,  j a k o   l e k t u r a ,   b o   j e s t   p o  p r o s t u  d o b r ą  m i k r o p o w i e ś c i ą   l u b   n o w e l k ą .   Ta k  b y ł o   z   " C z a r n y m"   A n n y   K a ń t o c h ;   z   " P o l a r o i d a m i . . ."   P a w ł a  P a l i ń s k i e g o   j e s t   i n a c z e j.

T o     p r o s t e   o p o w i a d a n i e   o   a p o k a l i p s i e   z o m b i e  z o s t a ł o   r o z ci ą g n i ę t e   po n a d   m i a r ę   t y m ,   co   ( z   b r a k u   l e p s z e g o  s ł o w a)   t r z e b a  n a z w a ć   s z tu k ą .   A u t o r   u z n a ł,   ż e   j e go   j ę z y k  p o s i a d a  d oś ć   a  r t y s t y c z n y c h   w al o r ó w   o d ż y w c z y c h ,  a b y   w  p e w n e j  c h w i l i  z a s t ą p i ć   p r a w d z i w ą  h i s t o r i ę,   c i ą g ł o ś ć   a k c j i   i  k o n s e k w en c j e   o p o w i e ś c i .   M y l i ł   s i ę .   S ł o w n y   l u ki e r   t o w a r z y s z y   c z y te l n i k o w i   o d   p i e r w s z e g o   d o  o s t a t n i e g o   z d a n i a ;   n i e   m i a ł b y m  n i c   p r z e c i w k o   t e mu ,   g d y by   n i e d o k o ń c z o na   o p o w i e ś ć   o   e m e r y t o w an e j   n a u c z y c i  e l c e  w y c h o w a n i a   f i z y c z n e g o  u k r y w a j ą c e j   s i ę  p r z e d   m e ta f o r y c z n y m i   i  p r a wd z i w y mi   t r u pa m i  o f e r o w a ł a   j e s z  cz e   c o ś  i n n e g o .

 P o no ć   t o   m ą d r a   i   p o s i a d aj ą c a   m o r a ł   k s i ą ż k a ,   a l e   t o  z j a w i s ko   n i e   z a w s z e  s k r e ś l a   o p o w i e ś ć .  T u ,   n i es t e t y,   s k r e ś l a .   M i e s z a n i e   r e a l iz m u ,   m a g i z m u ,   d y d a k t y k i   i   p o e t y ki   n i e   w y c h o d z i   P a l i ń s k i e m u   z by t   d o b r z e .   T e   e l e me n t y ,   k t ó r e  m o ż n a  b y   b y ł o   z m i e n i ć  w  d o b r ą  o p o w i e ś ć   ( z a c z ą t k i   p r z e m y ś l a n e g  o   ho r r o r u   p r z e t r w a l n i c ze g o )   s a m   a u to r   z   c z a s e m   o d r z u c a ,  j a k o  z b y t   n i e po w a ż n e .   A  j a   o d r z u c a m   a u t o r a ,   ja k o   z b y t  p o w a ż n e g o .   P l u s  j e d e n   p u n k t   z a   t e   f l a g i ;   c  o,   k t ó r z y   p r ze c z y t a ją ,  d o m y ś l ą   s i ę ,   o  c z y m   m ó w i ę .

Jak pewnie zauważyliście, ta recenzja jest krótka i ułomna. Wczułem się w poetykę omawianej książki.

Ocena: 4/10Artykuł opublikowany 02 stycznia 2015 przez: M. Sprzęgaj

Skomentuj:

Pozostało znaków: 30000. Możesz używać znaczników HTML: <b>, <u>, <i>, <blockquote>, <spoiler>Kod sprawdzajacy Odśwież kod
Video meliora proboque, deteriora sequor
  WTF Wykrot